การบริหารและจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการบริษัทแบ่งการให้บริการ
เป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ให้บริการด้านเทคนิคเพื่อดำเนินโครงการกำจัดขยะชุมชนแบบบูรณาการ

 • สำรวจสถานที่ในการดำเนินโครงการ
 • ออกแบบทางด้านวิศวกรรมและเทคนิคเบื้องต้น
 • ออกแบบทางด้านวิศวกรรม, เทคนิคและการก่อสร้างอย่างละเอียด
 • กำหนดรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้าง
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ออกแบบ
 • ติดตั้งระบบฯ ให้คำปรึกษาการเริ่มต้นเดินระบบ
 • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและควบคุมระบบฯ
 • ติดตามและประเมินผลการทำงานของระบบฯ

 

2. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อดำเนินโครงการ กำจัดขยะชุมชนแบบบูรณาการ

 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • จัดทำแผนธุรกิจ
 • วิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนของการดำเนินโครงการ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแหล่งเงินทุนแก่ผู้ลงทุน
 • บริหารจัดการโครงการตามเงื่อนไขของผู้ลงทุน

 

3. ให้บริการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ
     กำจัดขยะชุมชนแบบบูรณาการ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ
 • จัดทำประชาพิจารณ์
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ  อาทิ รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
 • การจัดทำสัญญารับกำจัดขยะ, การจัดทำสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า
 • การขอบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI), การขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อจัดตั้งโรงงาน เป็นต้น