ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการเถ้าลอยลิกไนท์

          ปีพศ. 2537 - 38 ประธานที่ปรึกษาบริษัทฯ นายจิระศักดิ์ พูนผล ได้เป็นกรรมการคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยลิกไนท์ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งขณะนั้นยังต้องเสียเงินในการกำจัดเถ้าลอยลิกไนท์ปีละประมาณ 300 ล้านบาทโดยการขนไปทิ้ง โดยมีการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เช่น นำไปผสมปูนซีเมนต์ผงทำให้ค่าความแข็งแรงของคอนกรีตสูงขึ้น นำไปทดลองใช้ในการทำแกนเขื่อนดิน ทดลองใช้ในภาคการเกษตรในด้านการปรับปรุงคุณภาพดินผสมทำปุ๋ยและอื่นๆในที่สุดสามารถนำเถ้าลอยลิกไนท์ ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดโดยมีบริษัทฯผู้ผลิตปูนซีเมนต์เป็นลูกค้าหลักทำให้เกิดรายได้แก่ กฟผ. ปีละเกือบ 300 ล้านบาท

          บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการลำเลียงและขนถ่ายเถ้าลอยลิกไนท์ภายในโรงไฟฟ้า เริ่มต้นตั้งแต่ Software ในการเข้าคิว กำกับเส้นทางเดินรถ ลำเลียงเถ้าลอยลิกไนท์เข้าไซโล แล้วขนถ่ายเข้ารถบรรทุก รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการขนถ่ายเถ้าลอยลิกไนท์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

          บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯขนส่งเถ้าลอยลิกไนท์และปูนซีเมนต์ผง ในด้านการบริหารการจัดการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัด อีกทั้งคณะทำงานของบริษัทฯ มีประสพการในด้านการบริหารจัดการขนส่งทั้งในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการขนส่งเถ้าลอยลิกไนท์ให้กับลูกค้าโดยพัฒนา Software ในด้านการจัดการการขนส่ง

         บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการหาตลาดผู้ใช้เถ้าลอยลิกไนท์ โดยร่วมมือกับบริษัทขนส่งปูนซีเมนต์ผง และเถ้าลอยลิกไนท์หลายบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในการขนส่งเถ้าลอยลิกไนท์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาตลาดร่วมกัน